బెర్ముడా ట్రైయాంగిల్స్ మిస్టరీ లో హనుమంతుని హస్తం ఉందా ?

సైన్సు పరంగా చూస్తే శక్తిని నాశనం చేయలేము దానిని ఒక ఫార్మ్ నుండి మరొక ఫార్మ్ కి మార్చవచ్చు
బెర్ముడా ట్రైయాంగిల్ అంటే ఏంటి అంట్లాంటిక్ సముద్రం లో వెస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న ఒక భాగం పేరు బెర్ముడా ట్రైయాంగిల్

అక్కడ ఎన్నో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ మరియు షిప్స్ మాయమవడం జరిగింది రామాయణం లో ఈ చోటు గురించి ముందే ఉంది

రావణుడు శివుడి భక్తుడు అని మన అందరికి తెలిసిందే అతనికి శివుడు ఇచ్చిన మహిమా వళ్ళ అంతం లేకుండా ఉన్నాడని దానిని రావణుడు తన పొట్ట లో దాచుకున్నాడని పురాణాల్లో ఉంది
అయితే ఆ శక్తిని తననుండి దూరం చేస్తేనే అతన్ని అంతం చేయవచ్చు.

ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న శివుడు రావణాసురుని భార్య దగ్గరకు ఒక ముని రూపం లో వెళ్లి తనని ఆశీర్వదించి ఈ శక్తి ఉన్న మని గురించి అడుగుతాడు ఈ శక్తి గురించి రావణాసురిని కి అతని భార్యకు మరియు శివుడికి తప్ప ఎవరికీ తెలియదు ఈ విషయం తెలిసిన రావణాసురిడి భార్య ఆ ముని రూపం లో ఉన్నదీ శివుడే అని గ్రహిస్తుంది ఆ ముని రూపం లో ఉన్నదీ శివుడే అని గ్రహించిన రావణాసురుడి భార్య ఆ శక్తి గల మని ని శివుడి కి ఇవ్వటం జరుగుతుంది రాముడు రావణాసురుని చంపేసిన తరువాత ఆ మని ని దాచటనికి ఒక చోటు కావలి అయితే అది అత్యంత శక్తి గల మని గనుక హనుమంతుడికి ఆ మని ని సముద్రం లో పెట్టమని చెప్పడం జరుగుతుంది

అయితే సైన్సు ప్రకారంబెర్ముడా ట్రయాంగల్ వద్ద ఎక్కువశక్తి వాళ్ళ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని చెప్పారు దానికి కారణం ఈ మని అయివుండొచ్చు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *